برق دزدی خودرو یه اصطلاح عامیانس به این منظور که یک وسیله ای در خودرو هست که وقتی خودرو خاموشه برق مصرف میکنه و باتری ماشین رو رو به نابودی و فنا میبرد.
-بیشترین علت برق دزدی خودرو رو تو 3 تا چیز میشه دید